Produkter

Hvad er biomasse?

Biomasse er en fællesbetegnelse for en række brændselstyper, der hovedsageligt består af rest- og affaldstræ. Når biomasse betegnes som bæredygtig, lever den op til rammerne i den danske brancheaftale, som er indgået af på den ene side regeringen og på den anden Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

Vores produkter erstatter kul, der udleder langt mere CO2. I 2012 indgik regeringen og de politiske partier en aftale om grøn omstilling, der bl.a. omfattede øget brug af biomasse. Siden har biomasse spillet en afgørende rolle for, at vi i Danmark har kunnet accelerere udfasningen af fossile brændstoffer.

I tørre tal har biomassen bidraget til at spare Danmark for 70 mio. tons CO2 siden 2005. Vi ser derfor bæredygtig biomasse som en vigtig trædesten på vejen mod helt rene energikilder.

*Energistyrelsen: Brancheaftale om sikring af bæredygtigt biomasse – 2016

Her kan du læse mere om de enkelte produkttyper:

Bio fuel wood briquettes stacked

Træpiller
Træpiller anvendes i kraftvarmeværker, industrianlæg, stokerfyr og private træpilleovne. De er 100% restprodukter og udtyndet træ fra bæredygtigt skovbrug – det man kalder lavkvalitetstræ, der ikke egner sig til f.eks. møbler eller byggematerialer.

Pillerne kan laves af alle træsorter og fremstilles af træspåner og savsmuld som findeles og presses. Under produktionen opvarmes træmassen, så den frigiver det naturlige indhold af lignin, der virker som bindemiddel i pillerne. Pillerne indeholder derfor ingen tilsætningsstoffer.

Træpiller produceres i forskellige kvaliteter, hvor bl.a. ensartethed og askeindhold har indflydelse på brændværdien.

Bio fuel wood briquettes stacked

Træflis
Træflis fremstilles enten af hele stammer eller som restprodukt fra industriproduktion. Stammeflis har en høj kvalitet, lavt fugtindhold og stor ensartethed. Industriflis er ovntørret resttræ, der oftest stammer fra produktion af møbler, døre og vinduer.

Også denne brændselstype har et lavt fugtindhold og høj brændværdi. Træflis egner sig godt til anlæg, der kræver homogent brændsel.

Bio fuel wood briquettes stacked

Alternativ bioenergi
Biobrændsel er naturprodukter, så når der i perioder er klimamæssige udsving som fx regn, tørke eller skovbrande, kan det påvirke markedet.

Man har derfor udviklet en ny type brændsel som et supplement, der kan sikre stabile leverancer – nemlig alternativ bioenergi. Det er biobrændsler fremstillet af restprodukter fra bl.a. møbel-, kosmetik-, sprit- og fødevareproduktion.

Alternative biobrændsler fremstilles som piller eller granulat og giver et produkt med god brændværdi til overkommelige priser.

Bio fuel wood briquettes stacked

Træbriketter
Træbriketter er et velkendt produkt med en lang række fordele, der også gør dem populære i private husholdninger som alternativ eller supplement til brænde. Det er ensartet brændsel, der brænder let, har høj brændværdi og efterlader meget lidt aske. Briketterne er desuden nemme at stable og transportere.

Lige som de øvrige brændselstyper, er træbriketter et bæredygtigt produkt, der fortrinsvis er fremstillet af restprodukter som savsmuld og træspåner fra træindustrien.